Informácie o nás

 

Materská škola v Hornom Trhovišti je umiestnená v strede obce. Zariadenie navštevuje 20 detí, ktoré sú spolu v heterogénnej skupine.  Je to jednotriedna materská škola s celodennou prevádzkou od 6:30 do 15.30. Veková hranica detí sa pohybuje od 3 - 6 rokov.

 

Prevádzku materskej školy zabezpečujú:

Pedagogickí zamestnanci:

Tatiana Grimeková  -  riaditeľka MŠ

vedúci pedagogický zamestnanec

Dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné odborné

Stredoškolské: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, 2 - ročné pomaturitné štúdium - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo /ukončené maturitnou skúškou/ SPŠ Bullova Bratislava.

 

Bc. Zdenka Mokrá  -  samostatný pedaogický zamestnec, 

učiteľka v MŠ s I. atestáciou

Dosiahnuté vzdelanie: VŠ I. stupňa

Stredoškolské: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, 2 - ročné pomaturitné štúdium - učiteľstvo pre materské šoly a vychovávateľstvo /ukončené maturitnou súškou/ Bl. Laury Trnava

Vysokoškolské: Vysoká škola pedagogická v Nitre - vychovávateľstvo

 

Prevádzkoví zamestnanci:

  • školníčka:                                 Evka Klúčovská
  • vedúca ŠJ:                               Tatiana Grimeková
  • kuchárka:                                  Emília Veselková
  • kurič:                                          Milan Mokrý

Budova materskej školy je jednoposchodová, účelná, do užívania bola daná v roku 1974.

Na prízemí sa nachádza priestranná telocvičňa s možnosťou jej využitia na pohybové aktivity detí a na cvičenie matiek, hospodárska časť pozostávajúca zo skladu pomôcok, potravín a kotolne. Na poschodie vedie vonkajšie schodište chránené presklenou stenou. Je tu umiestnená priestranná trieda, samostatná spálňa, šatňa, WC a umyváreň pre deti, kuchyňa, jedáleň, šatňa a WC pre personál a kancelária riaditeľky MŠ a ŠJ.

 Deti z materskej školy majú k dispozícii nové ihrisko v obci, ktoré plne využívajú.

V materskej škole sme v predošlých rokoch uskutočnili niekoľko krokov, ktoré prispeli k podpore zdravia a k uplatňovaniu zdravého životného štýlu detí aj dospelých, ktoré sme plnili projektom Materská škola podporujúca zdravie. V tomto období je projekt pozastavený, ale naše úsilie a podpora zdravia zostáva naďalej našim hlavným cieľom.

 

MŠ v Hornom Trhovišti podporuje osobnostný rodzvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.

Výchovno-vzdelávacím jazykom je jazyk slovenský. MŠ poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov. Výchova a vzdelávanie v MŠ je založená na princípe bezplatnosti vzdelania v MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu, vnútorných a vonkajších podmienok MŠ. MŠ poskytuje deťom predprimárne vzdelanie, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelania v MŠ. Po absolvovaní predprimárneho vzdelania dieťa získa osvedčenie na predpísaných tlačivách schválených MŠ SR.

 

 

Hodnotenie činnosti detí v.doc (22528)

 


História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vašeho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míllnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.


Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.


KontaktMaterská škola
Horné Trhovište 81
920 66


033/744 41 09